Regulamin

 1. Wjazd na teren zlotu oznacza akceptację poniższego regulaminu.
 2. Organizatorem zlotu jest Speedshow sp. z o.o.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywały na terenie zlotu. Każda osoba przebywająca na terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania służb porządkowych.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nie przewidzianych.
 6. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 7. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora zlotu lub służby porządkowe.
 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady żywności, opakowania należy wrzucać do specjalnych pojemników.
 9. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 4. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego (pozostawianie śladów opon na kostce brukowej), jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu.
 10. Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności.
 11. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników zlotu.
 12. Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na teren zlotu oraz przebywania na nim osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
  • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia.
 13. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
 14. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie zlotu.
 15. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie zlotu.
 16. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 17. Na ternie ośrodka i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.
 18. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora zlotu.
 19. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez osoby upoważnione. Dostęp do tych urządzeń nie jest dozwolony.
 20. Za szkody osób i rzeczy powstałe w trakcie imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas zlotu odpowiada osoba, która je wyrządziła.
 22. Orgaznizator zastrzega sobie możliwość usunięcia osoby z terenu zlotu, bez podania powodu.
 23. Bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Zwroty i zamiany biletów zakupionych online możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania imprezy.
 24. Zwrot kwot wpłaconych przez Użytkownika nastąpi przelewem na konto za pośrednictwem, którego Użytkownik dokonał wpłaty.
 25. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy składać pocztą elektroniczną na adres: info@speed-show.pl - Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: numer, kwotę oraz datę transakcji.

Niniejszy regulamin (zwany powyżej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami.., (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.